Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Mely létrejött egyrészről Krepo Kft. 1088 Bp. Múzeum u 7.( Adószám, 14404500242. Aktuális cégjegyzékszám, 01 09 196498, a továbbiakban „Szolgáltató”,
másrészről a „Megrendelő”
a továbbiakban együtt „Felek”
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

 

 1. Az Általános szerződési feltételek tárgya

 

1.1.     A Szolgáltató kijelenti, hogy az ALL ABOUT STREET FOOD (cím:1088 BP. Múzeum u 7.) étterem üzemeltetője, valamint a www.budapestburger.hu honlap tulajdonosa – a továbbiakban: Oldal. Szolgáltató kijelenti, hogy a jelen szerződés tárgya alapján a honlapon található ételek kiválasztása mellett azok házhoz szállítását vállalja.

 

1.2.     Szolgáltató a megrendelő számára kiemelt minőségű szolgáltatást nyújt a jelen szerződés feltételeiben rögzítettek szerint.

 

 • Ételrendelés – Házhoz szállítás

 

A Megrendelőnek lehetősége van on-line házhozszállítási itallap és étlap alapján rendelését a Szolgáltató részére eljuttatni a Szolgáltató által biztosított kínálat alapján van lehetősége ételt illetve italt megrendelni házhoz szállítással. Szolgáltatónak lehetősége van a szolgáltatás igénybevételével egyedi árakat, kedvezményeket, időszakos akciókat nyújtani a felhasználóknak, melyeket minden esetben külön tűntet fel a honlapon.

 

1.3. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató abban az esetben tudja biztosítani a Megrendelő számára az igénybe vett szolgáltatást, amennyiben Megrendelő a honlapon biztosított regisztrációnak eleget tesz és a megrendelést megfelelően tölti ki.

 

1.4. A Megrendelő a szolgáltatások mindenkori alkalmazandó menetét, technikai kereteit az Oldal tartalmazza (értesítő mailek, sms-ek szabályai, megerősítések, lemondások stb.)

 

 

 1. Regisztráció

 

 

2.1.   A Megrendelő a megrendelés előtt köteles az Oldalon regisztrálni és ennek során az ott felsorolt adatait a valósággal egyezően kitölteni. A jelen szerződési feltételek elfogadása a regisztrációval, illetve a megrendeléssel egyidejűleg megtörténik. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szerződési feltételeket módosítsa, melyek az Oladlon való közzététellel válnak hatályossá. A szerződési feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a szolgáltatását biztosítja a Megrendelő felé.

 

2.2.     A Szolgáltató nem felelős a Megrendelő által hibásan megadott adatokból eredő késedelemért vagy a teljesítés elmaradásáért.

 

2.3.     A felek rögzítik, hogy a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli azokért a következményekért, amik abból erednek, hogy a Megrendelő a regisztrációs kódját bárki másnak átengedi vagy nem megfelelően őrzi, elveszti stb. Szolgáltató lehetőséget biztosít Megrendelő részére a regisztrációs kódhoz tartozó jelszó megváltoztatására, hozzáférés letiltására amennyiben az on-line már nem lenne lehetséges, mert az valamely illetéktelen személy már megváltoztatta.

 

 

 1. A szolgáltatások igénybe vételének módja

 

3.1. Szolgáltató a Megrendelő számára biztosítja az Oldalon kiválasztott ételek házhoz szállítását a Megrendelő által megadott mennyiségben és a megadott címre. A megrendelés elküldésével Megrendelő visszaigazolást kap a megrendeléséről és annak összegéről. Az ételek ára bruttó árban értendő és tartalmazza a szállítási költséget is, amennyiben a Megrendelő által megadott cím a honlapon felsorolt területen található. Egyéb esetekben a szállítási díjat a Szolgáltató külön tűnteti fel. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árakat módosítsa, melyek minden esetben a honlapon feltűntetésre kerülnek, így a megrendeléskor a Megrendelő számára ismertek. Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy az ingyenes házhozszállítás területét módosítsa, illetve bővítse, továbbá azt meghatározott megrendelési összeghez is kötheti. A jelen pontban megjelölt kiszállítási helyek esetében Szolgáltató egy órán belül vállalja a kiszállítást.

 

3.2. Megrendelő a visszaigazolásban feltűntetett összeget a kiszállítással egyidejűleg készpénzben, szép kártyával vagy utalvánnyal köteles kiegyenlíteni, melyről számlát kap. A Szolgáltató által elfogadott fizetési eszközök a honlapon kerülnek rögzítésre.

 

3.3. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a rá vonatkozó adatokat megfelelően töltse fel és ellenőrizze. A Megrendelő által feltöltött adatok megfelelősségét a Szolgáltató semmilyen módon nem köteles ellenőrizni.

 

 

 1. A Szolgáltatás megrendelése

 

4.1.   Megrendelő a megrendelésen rögzített adatokért felelősséggel tartozik. Szolgáltató fenntartja azt a jogot, hogy a megrendelést indoklás nélkül is visszautasítsa, illetve az ÁSZF megsértése esetén attól bármikor elálljon. Az ÁSZF tartalmazza azokat a feltételeket, információkat, amelyeket figyelembe kell venni és alkalmazni szükséges a megrendelés során.

 

4.2.     Amennyiben a megrendelés akadályba ütközik vagy az eredeti tartalomtól eltérően nyújtható, úgy a Szolgáltató a visszaigazolásban ezt rögzíti.

 

4.3.   Megrendelő köteles a Szolgáltató által a megrendelésről szóló visszaigazolást ellenőrizni és amennyiben az abban foglaltakkal nem ért egyet vagy az eltér az akaratától, úgy azt a visszaigazolás olvasatával egyidejűleg jelezni köteles. Amennyiben ilyen jelzés nem érkezik, úgy Szolgáltató a Megrendelést véglegesíti, mely esetben a megrendeléstől már nem lehetséges elállni.

 

 

 1. A megrendelő jogai és kötelezettségei

 

 

5.1.   A szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás e-mailben, vagy telefonon vehető igénybe a szolgáltató Oldalán feltűntetett elérhetőségeken.

 

5.2.   A megrendelő köteles a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs feltételeket saját maga részére biztosítani.

 

5.3.   A megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a megrendelő felel.

 

5.4.   A megrendelő köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A megrendelő elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és a megrendelő adatainak átadására egy, a szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.

 

5.5.   A szolgáltató a megrendelt szolgáltatásokat kizárólag a visszaigazolás szerinti tartalommal vállalja.

 

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 

6.1.   Szolgáltató köteles a szerződés tárgyát képező szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint eljárni.

 

6.2.   A szolgáltató jogosult a megrendelés ellenértékét a megrendelő felé kiszámlázni, mely összeget Megrendelő az étel kiszállításával egyidejűleg köteles rendezni.

 

6.3.   A szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a megrendelőt az Oldalon történő közzététel formájában.

 

6.4.   A szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:

 

 1. a)   Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
 2. b)   Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
 3. c)   Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás (ún. „Denial-of-service” – DOS támadás), az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;
 4. d)   Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére a jelen Irányelv megkerülése végett.
 5. e)   Tiltott az a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő Megrendelők e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése a megrendelő előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.
 6. f)   Tilos olyan –hibás- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.
 7. g)   Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása; Valamint tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely a gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre a megrendelők nem saját akaratukból iratkoztak fel.

 

6.5.     Tilos az Internet Etikai Kódexének (Netikett) megsértése.

 

 1. Az ÁSZF és a szerződés módosításának esetei és a szerződésmódosítás feltételei

 

ÁSZF módosítása

7.1.   Az ÁSZF-et a szolgáltató – ezen pontban meghatározott módon – egyoldalúan módosíthatja. A szolgáltató a módosított ÁSZF-et köteles a módosítás hatályba lépését megelőzően 15 nappal az Oldalán közzétenni. A módosított általános szerződési feltételek a korábban kötött szerződéseket módosítják és kiegészítik.

 

7.2.   Szolgáltató a megrendelő értesítésére fennálló kötelezettségének a következő módon tehet eleget:

– a megrendelő közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy

– elektronikus levélben történő értesítéssel, vagy

– egyéb elektronikus hírközlés útján (pl. telefon útján);

 

7.3.   Az ÁSZF módosítása esetén a szolgáltató értesítésének az alábbiakat kell tartalmaznia:

– pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;

– a módosítások hatályba lépésének időpontja;

– a módosított ÁSZF elérhetősége;

 

7.4.   Szolgáltató nem köteles a megrendelőt az ÁSZF azon módosításáról tájékoztatni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti.

 

 1. Elállás szabályai

 

A szerződéstől való elállás szabályai a megrendelő részéről

 

8.1.   A megrendelő a visszaigazolás olvasatát követően – amennyiben azt 5 percen belül nem kifogásolja meg – a megrendeléstől nem állhat el.

8.2.     Amennyiben a visszaigazolás szerinti tartalommal a Megrendelő a megrendelést nem kéri, úgy ezt a visszaigazolás olvasatát követően írásban köteles jelezni a Szolgáltató felé.

8.3.     Amennyiben a kiszállítást a Megrendelő nem azonos napra kéri, úgy jogosult a megrendelésétől a kiszállítást megelőző munkanap 12 órájáig indoklás és jogkövetkezmény nélkül elállni.

8.4.     Jogszerűen gyakorolt elállás esetén a Szolgáltató az igénybe nem vett megrendelés díját a Megrendelő részére legkésőbb 30 napon belül visszatéríti, vagy a Megrendelő választása szerint az újabb rendelés összegébe beszámítja.

 

A szerződés elállásának szabályai a szolgáltató részéről

 

8.5.   A Szolgáltató abban az esetben is jogosult a megrendelés teljesítésétől elállni, amennyiben az a megrendelőnek felróható okból lehetetlen lenne vagy jelentős többletköltséggel vagy késedelemmel járna.

 

 1. A megrendelő jogai a megrendelő által megrendelt szolgáltatás hibás teljesítése esetén

 

9.1.   A megrendelő a kiszállított étellel kapcsolatos észrevételeit és panaszait írásban az Oldalon köteles jelezni, melyre szolgáltató 15 napon belül adja meg érdemi válaszát és észrevételeit.

 

9.2.   A megrendelésből eredő igények 5 munkanapon belül évülnek el, mely elévülési idő a megrendelés hibás teljesítésének napjától számítódik.

 

9.3.   Vis maior esetén a Szolgáltató nem vonható felelősségre a hibás vagy késedelmes teljesítéséért.

 

 1. Szavatosság

 

10.1.   Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy a kiszállított ételek a mindenkori egészségügyi előírásoknak megfelelnek, továbbá azért, hogy a megrendelésen ténylegesen feltűntetett étel kerül elkészítésre és kiszállításra.

10.2.   Szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét, hogy az ételek kiszállítása melegen, fogyasztásra kész állapotban történik. Nem azonnal fagyasztás esetén azok hűtéséről a Megrendelő köteles gondoskodni, mely esetben az ételeket 3 órán belül el kell fogyasztani.

 

 

 1. Adatkezelés

 

11.1. A szolgáltató köteles a megrendelés során tudomására jutott adatokat, üzleti ismereteket, üzleti titkokat bizalmasan kezelni, azokat a megrendelő előzetes engedélye nélkül nem hozhatja nyilvánosságra vagy harmadik személy, illetve nem jogosított személyek tudomására.

 

11.2. A szolgáltató a megrendelői adatok kezelését csak a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. sz. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelemről szóló 2003. évi C. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény, a 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól, a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre szóló és az Online Privacy Alliance ajánlásai figyelembe vételével végez.

 

11.3. Megrendelő az Oldalon történő regisztrációjával az ott megadatott adatainak kezeléséhez hozzájárul.

 

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

12.1.   Felek megállapodnak, hogy szerződés hatálya alatt a Szolgáltató újabb szolgáltatások bevezetését is tervezi. Ezekre a szolgáltatásokra a ÁSZF hatályát kiterjesztik és a szolgáltatatás konkrét tartalma tekintetében az Oldalon szereplő tájékoztatást tekintik irányadónak.

 

12.2.   A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő által a szerződésbe ütköző módon feltöltött tartalom esetén a Szolgáltató jogosult az azt sértő elemet haladéktalanul és külön felhívás nélkül eltávolítani.

 

12.3.   Amennyiben a jelen szerződés, vagy annak valamely kikötése érvénytelennek, hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az nem érinti a szerződés egészét, mindazonáltal a felek kötelezik magukat, hogy ilyen esetben olyan tartalmú szerződés-módosításban fognak megállapodni, amely az érvénytelennek, hatálytalannak vagy végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéssel gazdaságilag egyenértékű eredménnyel jár.

 

12.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 

12.5.   Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

 

 

 1. Tájékoztatás az ÁSZF-ről

13.1.   Az ÁSZF és annak kivonata a szolgáltató internetes Oldalán megtekinthető, továbbá valamennyi szerződő partnerrel kötött szerződés mellékleteként áll a partner rendelkezésére. A szolgáltató a fontosabb változásokról, módosításokról – így amelyek a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésekre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltérnek, tájékoztatja megrendelőit elektronikus formában vagy az Oldalán keresztül.